seuran toiminta

DanceLine ry tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta kaikenikäisille ja – tasoisille tanssijoille. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

TÄHTISEURA-TOIMINTALINJA

DanceLine Ry:n toimintalinja esittelee visiomme, eettiset linjauksemme, tavoitteemme, käytännön toimintaperiaatteemme ja organisaatiomme. Toimintalinja toimii myös oppaana uusille jäsenillemme. Toimintalinjaa tullaan päivittämään aina tarvittaessa. Päivityksestä vastaa Tähtiseuratyöryhmä.

1. DanceLine Ry

DanceLine ry on vakio ja latinalaistansseihin keskittynyt tanssiseura lapsille, nuorille ja aikuisille. Seura tarjoaa Pirkanmaan parhaat harjoitusmahdollisuudet ja ammattilaisten käsissä olevan laadukkaan valmennuksen alkeista huipputasolle asti. Seuran urheilijat ovat saavuttaneet kymmeniä SM- ja IKM-mitaleja. DanceLine on myös moninkertainen joukkuekilpailun Suomen mestari.

2. Visio

Haluamme olla tanssin iloa jakava tanssiyhteisö, jossa kaikki viihtyvät, jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja jokaisella on mahdollisuus harrastaa oman tason ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on olla Pirkanmaan paras ja tunnetuin tanssiurheiluseura, jonka toiminnassa on mukana paljon eri ikäisiä ja tasoisia tanssijoita. Seura haluaa tarjota alueen parhaat harjoitus- ja valmentautumisolosuhteet myös Suomen huipulle ja kansainväliseen menestykseen tähtääville huippu-urheilijoille.

3. Eettiset linjaukset ja keskeisimmät arvot

Toimintamme tärkeimpiä tehtäviä on innostaa lapsia, nuoria ja aikuisia tanssimaan, tarjota iloa ja mielihyvää tuottava turvallinen ja monipuolinen harrastus. Kaikille seuran jäsenille, ikään, sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, tarjotaan mahdollisuus osallistua, harjoitella, harrastaa ja kilpailla oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kaikille harrastajille pyritään antamaan tasapuolisesti huomiota seuran harjoituksissa ja valmennuksissa. Valmentajat antavat myös paljon positiivista palautetta. Vanhempia ohjataan kannustamaan ja tukemaan lapsia sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa. Pyrimme tukemaan erityisesti lasten ja nuorten terveen itsetunnon kehittymistä ja haluamme tuottaa kaiken ikäisille harrastajille oppimisen iloa.

Toimintamme ei syrji ketään. Uudet jäsenet pyritään heti ottamaan osaksi isoa perhettä. Haluamme tukea ja ohjata harrastuksen alkua niin, että kynnys aloittaa harjoittelu sekä kilpaileminen on mahdollisimman matala.

Pyrimme säilyttämään avoimet ja säännölliset keskusteluyhteydet tanssijoiden, vanhempien ja valmentajien välillä. Seuran valmentajilta edellytetään toimivaa yhteistyötä.

Edistämme hyviä ja kohteliaita käytöstapoja. Koemme tärkeäksi, että lasten vanhemmat, ohjaajat sekä vanhemmat ja ylemmällä taitotasolla olevat tanssijat ovat esimerkkinä nuoremmille.

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Jäsen sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita.

 

Keskeisimmät arvot

 • Mahdollisuus harrastaa oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti
 • Tasavertaisuus – Kaikki seuran jäsenet ovat yhtä arvokkaita
 • Hyvä käytös ja toisen kunnioittaminen
 • Avoin keskusteluilmapiiri
 • Terveiden elämäntapojen vaaliminen
 • Ammattitaitoinen valmennus

4. Tanssiurheiluseura DanceLine ry:n toiminnan tavoitteet

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteenamme on omalta osaltamme kasvattaa vastuuntuntoisia ja muut ihmiset huomioon ottavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Harjoituksissa ja kaikessa kanssakäymisessä noudatamme hyviä käytöstapoja. Osaamme tervehtiä, katsoa silmiin, pyytää anteeksi ja suhtautua luontevasti vastakkaiseen sukupuoleen sekä erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Tuemme lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja elämme mukana onnistumisen hetkissä. Autamme käsittelemään myös pettymyksiä ja epäonnistumista. Kaikki tekevät virheitä, joten harjoittelemme oppimaan niistä.

Yhdessä sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Pyrimme yhdessä tavoitteita kohden ja opettelemme pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Koska kyseessä on parilaji, opettelemme tekemään yhteistyötä parin sekä parin vanhempien kanssa ja tarvittaessa myös tekemään kompromisseja.

Haluamme saada tanssijat innostumaan, jotta onnistumisen kokemuksia syntyisi. Rohkaisemme kannustamaan muita ja iloitsemaan myös muiden onnistumisista.

4.2 Urheilulliset tavoitteet

Kaikille tanssiurheilun harrastajille annetaan seurassamme mahdollisuus edetä omien tavoitteiden mukaisesti. Rohkaisemme kaikkia asettamaan sekä lyhyen että pidemmän aikavälin tavoitteita. Seuran valmentajat avustavat pyydettäessä sekä urheilullisten että taitotavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteisiin tähdätessämme pyrimme säilyttämään tanssin ilon.

Tarjoamme kaikille mahdollisuutta osallistua kilpailuihin ja kokea kilpailemiseen liittyvän tunnekirjon. Pyrimme antamaan pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Harjoittelu ja valmentautuminen ovat suunnitelmallista ja mahdollisimman monipuolista. Panostamme laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen valmennukseen. Seuran valmentajat tekevät keskenään yhteistyötä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on auttaa tanssijoita saavuttamaan tavoitteensa. Pyrimme hyödyntämään tanssijoiden kokonaisvaltaisessa valmennuksessa myös muita liikunta-, tanssi- ja taidemuotoja. Kannustamme liikkumaan monipuolisesti myös tanssiharjoitusten ulkopuolella sekä huolehtimaan lihaskunnosta ja venyttelystä. Korostamme myös päivittäisen hyötyliikunnan merkitystä peruskunnon ylläpitämisessä.

Tavoitteenamme on auttaa urheilijoita kehittymään monella eri tasolla: fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti. Pyrimme huomioimaan myös yksilölliset tarpeet sekä kasvavien lasten ja nuorten erilaiset kehitysvaiheet.

4.3 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda tanssin ja kaikenlaisen liikunnan harrastamisesta pysyvä, koko iän kestävä elämäntapa. Tanssi on iloinen asia!

Autamme asettamaan liikunnalliset tavoitteet oikealle tasolle niin, että urheilijan tavoitteiden eteen tekemä työ ja tavoitteeseen pääseminen tuottavat iloa ja mielihyvää. Tavoitteiden saavuttaminen edistää henkistä hyvinvointia ja rakentaa tervettä itseluottamusta.

Edistämme jäsenistömme, etenkin nuorten, päihteetöntä elämäntapaa. Annamme tanssijoille ja heidän vanhemmilleen informaatiota oikeasta ja terveellisestä ravinnosta. Korostamme riittävän levon merkitystä.

4.4 Taloudelliset tavoitteet

Seuran toiminta on voittoa tavoittelematonta ja pyrimme järjestämään ammattitaitoisen valmennuksen niin, että kaikilla halukkailla olisi taloudellinen mahdollisuus osallistua siihen. Yritämme hankkia seuralle varoja talkootyöllä. Varainhankintakeinoja ovat mm. erilaiset esiintymiset, arpajaiset ja kahviotoiminta. Tavoitteenamme on pitää seuran talous vakaalla pohjalla, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan taata. Tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän täytyy huolehtia taloudesta hyvin ja pyrkiä lisäämään jäsenmäärää.

4.5 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

DanceLine ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa kaikki voivat tuntea olevansa osa suurta perhettä, ja jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä. Jokaista tanssijaa arvostetaan riippumatta taitotasosta ja kilpailumenestyksestä.

Pyrimme säilyttämään avoimet keskusteluyhteydet kaikkien kesken. Tavoitteenamme on avoin ilmapiiri, missä uskalletaan tarvittaessa puhua myös vaikeimmista asioista.

Haluamme myös luoda tapoja, joilla voimme kiittää ja palkita tanssijoita sekä muita aktiivisesti seuran toiminnassa mukana olevia. Vaalimme yhteishenkeä järjestämällä myös muita kuin varsinaiseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan liittyviä tapahtumia.

5. Käytännön toimintaperiaatteet DanceLine Ry:ssä

DanceLine ry:n toiminnan perustana on Suomen laki, yhdistyslaki sekä DanceLine ry:n, SLU:n, Suomen tanssiurheiluliiton sääntöjen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

5.1 Valmennusryhmien muodostuminen

Seuran valmennusryhmät muodostetaan kausittain tilanteen mukaan, mutta pääsääntöisesti tanssijan/parin taitotason mukaan. Tanssiharrastus aloitetaan alkeisryhmässä, josta taitojen ja perustekniikan kehityttyä siirrytään kilpailevien ryhmään, mikäli kilpaileminen on parilla tähtäimessä.

5.2 Harjoitusmäärä

Seura tarjoaa kolme ryhmäharjoitusta viikossa pareilleen niin, että kaksi näistä on valmennus ryhmiä ja yksi ohjattu harjoitus. Kaikissa näissä valmentajana/ohjaajana toimii ammattivalmentajat.

Seura ja valmentajat kannustavat pareja osallistumaan valmennusleireille ja ottamaan myös yksityistunteja omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Seuran parit voivat käyttää salia omaehtoiseen vapaaharjoitteluun viikon jokaisena päivänä, edellyttäen että saleilla ei ole muuta toimintaa. Salien avaimen voi halutessaan lunastaa itselleen panttia vastaan.

5.3 Kilpailuihin osallistuminen

Jokaisella parilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Seura ja valmentajat kannustavat kaikkia osallistumaan kilpailuihin heidän omalla taitotasollaan ja omien tavoitteiden mukaisesti.

Valmentajat tukevat ja tarvittaessa auttavat mm. parineuvotteluiden kautta parin tavoitteiden asettamisessa sekä niihin pääsemisessä, mahdollistaen näin pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Ennen kilpailemisen aloittamista tulee parin osoittaa taitonsa joko seuran sisäisessä parikatselmuksessa tai lasten kohdalla lasten erilliskilpailussa. Näin varmistetaan että pari on kilpailemiseen valmis. Uusia pareja ohjeistetaan kilpailuissa toimimiseen sekä pyritään järjestämään kisatoiminnan tunteva henkilö mukaan ensimmäisiin kilpailuihin.

Seura pyrkii järjestämään kahdet kisat vuodessa. Kaikkia pareja rohkaistaan osallistumaan omiin kisoihin. Omien kisojen toivotaan myös madaltavan aloittelevien parien kilpailuihin osallistumista.

5.4 Osallistumismaksut

Seuran vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun vuodeksi kerrallaan.

Seuran vuosikokous vahvistaa vuosittain kausimaksun. Sen suuruus muodostuu parimäärien, valmennusten määrän, valmentajien laskutushinnan, salivuokran ja seuran tuen muodostamasta yhtälöstä.

5.5 Tiedotus seurassa

Seura on tiedottamisessa aktiivinen ja jäsenistölle pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevista tapahtumista. Tilanteisiin sopivat tiedotuskanavat valitaan tiedotettavan asian, kohderyhmän ja tilanteen mukaan.

Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti jota kautta jäsenistölle postitetaan jäsenkirjeet ja tiedotteet. Seuran käyttämiltä saleilta löytyy myös seuran ilmoitustaulu. Tarpeen vaatiessa järjestetään tiedotustilaisuuksia seuran jäsenille. Lisäksi seuran jäsenillä on sisäinen Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan asioista ja jäsenistö voi keskustella esimerkiksi kinppakyydeistä ja tanssitarvikkeiden kierrätyksestä.

Seuralla on myös omat kotisivut, josta löytyy informaatiota omalle jäsenistölle sekä ulkopuolisille käyttäjille.

Seuran jäsenet voivat osallistua vuosikokouksiin ja kokouspöytäkirjat ovat tarvittaessa luettavissa.

5.6 Linjaus päihteiden käyttöön

Seuramme toiminta on päihteetöntä. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

5.7 Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Jotta seura pystyisi järjestämään erilaisia tapahtumia, vaatii se jäseniltä talkoohenkeä. Talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kaikkia seuran jäseniä ja heidän vanhempiaan kannustetaan osallistumaan talkootoimintaan. Talkoolaisille ei makseta palkkaa. Yhteisellä työllä on suuri merkitys seuran yhteisöllisyyden muodostumiselle ja se edesauttaa uusien jäsenien tutustumista seuran jäseniin ja käytäntöihin.

5.8 Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Seura pyrkii antamaan kiitosta ja kannustusta seuran eri tehtävissä toimiville ihmisille. Talkoiden yhteydessä on tarjolla ruokaa ja juomaa talkoolaisille. Palkitsemisvastaava organisoi vuoden seuratoimijan ja vuoden seurakaveri äänestyksen sekä palkitsemisen.

5.9 Esiintymiset

Yrityksillä ja erilaisilla yhteisöillä on mahdollisuus tilata seuran pareja tai tanssiryhmiä esiintymään omiin tilaisuuksiinsa. Seura ja valmentajat kannustavat pareja esiintymään, mutta esiintyminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tavoitteena on tehdä tanssiurheilua tunnetuksi ja samalla saada pareille esiintymiskokemusta. Joka vuosi järjestetään yhdessä tanssikoulu DanceActionsin kanssa yhteiset joulu- ja kevätnäytökset, joissa kaikki halukkaat saavat esiintyä.

5.10 Suhde yhteistyökumppaneihin

Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet eri yhteistyötahoihin. Tällä hetkellä tärkeimmät yhteistyötahot ovat Suomen tanssiurheiluliitto ry (STUL) valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä sekä tanssikoulu Dance Actions. Dance Actionsin kanssa luotu yhteistyö mahdollistaa seuralle toimivat harjoitusolosuhteet sekä laadukkaan valmennuksen jo alkeistasolta lähtien. Seura on saanut myös mahdollisuuden varainhankintaan yhteistyön kautta mm. pitämällä kahviota tanssikoulun tilaisuuksissa

6. DanceLine Ry:n organisaatio ja vastuuhenkilöiden toimenkuvat

Tamperelainen tanssiseura DanceLine perustettiin tammikuussa 2006, jotta tanssikoulu Dance Actionsissa kilpatanssin alkeita käyneet lapset pääsisivät kilpailemaan. Seuran tavoitteena on parantaa kilpatanssin harrastusmahdollisuutta Pirkanmaalla. Seuran johtoajatuksena on taata lapsille, nuorille ja aikuisille alusta asti laadukasta, pätevää ja pedagogisesti suunniteltua opetusta, jonka suunnittelevat ja toteuttavat alansa ehdottomat ammattilaiset. Kaikki DanceLinessa opettavat ovat käyneet 4-vuotisen kilpatanssinopettajakoulutuksen Oulun Konservatoriossa ja ovat siten ammatti­opettajia.

Vuosittain valittavan seuran hallituksen kokoonpano käy ilmi ao. taulukosta. Valmentajan ja valmennusvastaavan lisäksi seuran hallitukseen kuuluu sihteeri ja rahastonhoitaja. Seuralla on oma nuorisovastaava, joka edistää lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Hän on viikottain tavoitettavissa tanssisaleilla ja järjestää mahdollisuuksien mukaan virkistystoimintaa.

Hallituksen toimihenkilöiden lisäksi seuran jäsenistä ja seurassa tanssivien lasten vanhemmista on koottu ryhmiä, jotka auttavat seuran asioiden hoidossa Vanhempainjaosto ja ravintolavastaava edistävät varainkeruuta, jäsenrekisterin ylläpitäjä ja www sivujen päivittäjä mahdollistavat ajantasaisen tiedottamisen ja tähtiseura työryhmä kehittää seuran toimintaa.

 

Johtokunta

Markku Luttinen puheenjohtaja, päävalmentaja, tapahtuma/esiintymisvastaava, kriisiviestijä
Minna Tanttu varapuheenjohtaja, päävalmentaja, valmennusvastaava, tähtiseura-työryhmä, somevastaava
Iiris Pirhonen sihteeri, edustusasuvastaava
Panu Pirhonen rahastonhoitaja, tanssijoiden edustaja
Katri Koskinen kahvila- ja näytösvastaava, mainosvastaava, nettivastaava
Sanna Suonio kahvila- ja näytösvastaava, turvallisen tilan vastuuhenkilö

 

Muut toimihenkilöt

Mira Aho Valmentaja, nuorisovastaava
Susa Vihtiälä Tähtiseura-työryhmä
Katri Kosonen Tähtiseura-työryhmä, nettivastaava
Pauli Vihtiälä Palkitsemisvastaava
Eveliina Heikkilä Aikuisliikuntavastaava
Niina Ruopsa Kilpailuvastaava

 

Toimenkuvat

Johtokunta

Seuran johtokunta koostuu sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi 3-7 jäsenestä, jotka valitaan vuosittain seuran vuosikokouksessa. Johtokunnan tärkein tehtävä on päättää seuran asioista. Johtokunnan tehtävänä on valmistella vuosittain toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja budjetti vuosikokoukselle.

Puheenjohtaja

Kutsuu koolle johtokunnan kokoukset ja johtaa kokouksia. Visioi seuran tulevaisuutta yhdessä johtokunnan kanssa. Seuraa ja tasapainottaa seuran budjettia yhdessä taloudenhoitajan kanssa. Toimii seuran kontaktina muiden seurojen ja yhteistyökumppanien välillä sekä vastaa mahdollisesta kriisiviestinnästä. Tekee kilpailujen järjestämisoikeuden anomukset Tanssiurheiluliitolle. Toimii kriisiviestijänä ulospäin mahdollisissa kriisitilanteissa.

Varapuheenjohtaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tilanteessa, jossa puheenjohtaja on syystä tai toisesta estynyt hoitamaan tehtäviään.

Rahastonhoitaja

Laskuttaa kausi- ja jäsenmaksut sekä seuraa maksuliikennettä. Seuraa ja tasapainottaa budjettia yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta ja kirjanpitomateriaalien ja kuittien säilyttämisestä. Hyväksyy yhdistyksen laskut. Tekee avustusanomukset kaupungille. Laatii veroilmoitukset.

Sihteeri

Kirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat. Tulostaa pöytäkirjat ja huolehtii niihin allekirjoitukset. Lähettää vuosikokouksen kokouskutsun jäsenille. Pitää yllä jäsenrekisteriä ja lisää uudet jäsenet rekisteriin (Dancecore). Pitää yllä postituslistaa. Tiedottaa jäsenistöä tarpeen mukaan.

Päävalmentaja(t)

Vastaavat seuran valmennuksesta ja valmennuksen koordinoinnista. Suunnittelevat yhdessä valmennusvastaavan kanssa valmennuksen syys- ja kevätkauden aikataulut ja ryhmäjaon. Etsii sopivat päävalmentajien kanssa yhteistyötä tekevät muut kotivalmentajat sekä vierailevat valmentajat. Pitää yhteyttä muihin valmentajiin ja tarvittaessa ohjeistaa heidät.

Valmennusvastaava

Suunnittelee yhdessä päävalmentajan kanssa kauden ryhmätuntiaikataulun ja hyväksyttää sen johtokunnalla. Sopii vierailevat valmentajat ja tekee näiden valmennuspäivien aikataulut. Kerää mahdolliset vierailijoiden valmennusmaksut ja tilittää ne seuralle, mikäli rahastonhoitaja ei ole mukana kyseisissä valmennuksissa. . Tekee kilpailuyksiköiden aloitus- lopetus ja muutospyynnöt tanssiurheiluliittoon.

Valmentaja(t)

Valmentaja harjoittaa tai ohjaa tavoitteellisesti seuran tanssijoita. Jokaisella valmentajalla on oma vastuualue joka sovitaan yhdessä päävalmentajien kanssa.

Nuorisovastaava

Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Järjestää erilaista ryhmäyttävää toimintaa lapsille ja nuorille myös harjoitusten ulkopuolella, esimerkiksi muuta liikkumista tai erilaisia retkiä.

Aikuisliikuntavastaava

Edistää ja tukee aikuisharrastajien hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Havannoi yleistä ilmapiiriä aikuisten keskuudessa harjoituksissa ja tanssikilipailuissa ja tarvittaessa raportoi niistä johtokunnalle. Toimii aikuisten liikunnan kehittäjänä ja ideoijana yhteistyössä päävalmentajien ja johtokunnan tanssijoiden edustajan kanssa.

Tähtiseura-työryhmä

Luo tarvittavat dokumentit ja käytännöt Tähtiseura -auditointia varten. Seuraa ja tarkkailee seuraohjeiden noudattamista käytännössä. Tiedottaa seuran toiminnassa mukana olevia Tähtiseura-asioista. Huolehtii vuosittaisen palautekyselyn tekemisestä ja seuraa niiden tuloksia säännöllisesti.

Kilpailuvastaava

Vastaa ensikädessä seuralle myönnettyjen kilpailujen järjestämisestä. Organisoi ja sopii talkoolaiset, tekee talkootyövuorolistat ja varaa kilpailupaikan.

Kahvila- ja näytösvastaavat

Vastaa kahvion järjestämisestä tanssinäytöksissä sekä seuran järjestämissä kilpailuissa. Organisoi ja sopii talkoolaiset, tekee talkootyövuorolistat ja hankkii tarvikkeet. Organisoi myös mahdollista muuta talkootoimintaa, esim. arpajaisia. Järjestää seuran mahdollisten SM- ja IKM -mitalistien mitalikahvit.

Tapahtuma/esiintymisvastaava

Vastaa mahdollisiin seuralle tuleviin esiintymispyyntöihin ja kyselyihin. Ottaa selvää mahdollisista tapahtumista, missä seura voisi olla esillä ja sitä kautta saada uusia harrastajia. Koordinoi tapahtumien esittelijät ja esiintyjät.

Mainosvastaava

Suunnittelee mainokset seuran alkeiskursseista ja tapahtumista (esim. tanssikilpailut) ilmoitustauluille, nettiin ja some-kanaviin.

Nettivastaava

Vastaa seuran verkkosivujen luomisesta ja niiden päivityksistä.

Some-vastaavat(t)

Pitää huolen seuran näkyvyydestä ja sivujen päivityksestä seuran Instagram- sekä Facebook- tileillä. Tekee tapahtumapäivityksiä seuran tanssijoiden kilpailumenestyksestä ym. tapahtumista ja uutisista.

Palkitsemisvastaava

Organisoi vuoden seuratoimijan ja vuoden seurakaveri äänestyksen sekä palkitsemisen. Miettii muita uusia palkitsemistapoja.

Edustusasuvastaava

Organisoi vuosittain seura-asujen sovituksen ja yhteistilauksen. Yhteistilausten ulkopuolella neuvoo ja auttaa yksittäistilausten tekemisessä.

Turvallisen tilan yhdyshenkilö

Toimii seuran vapaaehtoisena yhteys- ja tukihenkilönä mahdollisissa ongelma- tai häirintätilanteissa. Auttaa tarvittaessa viemään asiaa eteenpäin.

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän yhteyshenkilö (puheenjohtaja) viestii, antaa lausuntoja sekä vastaa kysymyksiin seuran puolesta ktiisitilanteissa. Kriisiviestintä on viestinnän erikoistilanne, se on nopeutettua perusviestintää. Kriisi itse on määritelmänsä mukaisesti sekä uhka että mahdollisuus.

7. Säännöt

Pelisäännöt

Vuosittain tanssijat sopivat yhteiset pelisäännöt omassa taso ryhmässään. Vanhemmat ja vastuuhenkilöt kokoontuivat myös erikseen miettimään omat pelisääntönsä.

7.1 Ryhmien pelisäännöt

E-ryhmä:

 1. Olen ajoissa paikalla kengät & tanssivaatteet valmiina.
 2. Käyn wc:ssä ennen tanssituntia ja otan vesipullon mukaan. Vesipulloa en heittele salissa, vaan laitan sen lattian reunalle.
 3. Annan tanssirauhan kaikille ja kunnioitan tanssikavereitani.
 4. Kuuntelen ohjeita, en lannistu vaan yritän uudelleen.
 5. En ole myrtsi, vaan ilopilleri
 6. Olen kaikkien kaveri ja lupaan noudattaa sääntöjä.

D-B ryhmä:

 1. Tulemme tunnille ajoissa asianmukaisessa varustuksessa
 2. Jätämme tanssiin kuulumattomat tavarat pukuhuoneeseen
 3. Muistamme hyvät käytöstavat
 4. Kuuntelemme tarkasti ja keskitymme ohjeisiin.
 5. Annamme toisillemme tanssirauhan
 6. Annamme positiivista palautetta ja kannustamme toisiamme
Lasten vanhempien ja ryhmän vastuuhenkilöiden pelisäännöt
 1. Kannustamme kaikkia tasapuolisesti sekä harjoituksissa ja kilpailutilanteissa – emme arvostele ketään negatiivisesti.
 2. Kasvatamme lapsia yhteisvastuullisesti – tiedostamme olevamme esimerkkejä lapsille. Tuemme myös lasten muita harrastuksia.
 3. Huolehdimme, että lapset ovat ajallaan ja asianmukaisesti varustettuina sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
 4. Emme käytä päihteitä tanssiurheilun parissa emmekä tupakoi lähellä reittejä ja paikkoja, joissa lapset liikkuvat.
 5. Huolehdimme harjoituspaikkojen ilmanlaadusta: emme käytä voimakkaita hajusteita emmekä tuo lemmikkieläimiä salille.
 6. Pyrimme suosimaan kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia tanssiurheilun parissa.

 

DanceLine ry:n SÄÄNNÖT:

 1. Yhdistyksen nimi on DanceLine ja sen kotipaikka on Tampere.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja levittää tanssitaitoa, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää tanssiharrastusta. Yhdistyksen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, hankkii tarvittavia välineitä, toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistys voi myös ottaa kannattavaksi jäseneksi toimintaa tukevia henkilöitä sekä kutsua hallituksen esityksestä kokouksessaan kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä. Jäsen sitoutuu myös noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmakunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka säännöissä mainittuja ehtoja. Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan eettisellä tai dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin ryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta seitsemään muuta varsinaista jäsentä sekä kolmesta seitsemään varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 6. Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 8. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetyillä sähköposteilla tai kirjeillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
 9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 10. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

8. Vuosikello

Elokuu

 • Valmennuksen syyskausi alkaa
 • Alkeiskurssit alkavat
 • Kilpailukausi alkaa
 • Kausimaksut ja ryhmäjako vahvistetaan syyskaudelle
 • Parikohtaiset kausisuunnittelupalaverit

Syyskuu

 • Pelisääntöjen sopiminen ryhmien kanssa
 • Seura-asujen yhteistilaus

Lokakuu

 • Syysloma viikolla 42
 • 10-tanssin SM-kilpailut

 Marraskuu

 • Yhdistyksen vuosikokous syys-marraskuussa

Joulukuu

 • Joulun tanssinäytökset
 • Koko seuraväen pikkujoulut ja pikkujoulupractice omalla salilla
 • Joululoma noin 20.12 – 6.1.

Tammikuu

 • Kilpailulisenssin uusiminen
 • Kausimaksut ja ryhmäjako vahvistetaan kevätkaudelle

Helmikuu – Maaliskuu

 • Lattari SM-kilpailut
 • Talviloma viikolla 9

Huhtikuu

 • Vakio SM-kilpailut
 • Vuosittaiset seurakyselyt 

Toukokuu

 • Ikäkausimestaruuskilpailut
 • Seniori 2-4 SM-kilpailut
 • Nuoriso alle 21v SM-kilpailut
 • Kotimaan kilpailukausi päättyy
 • Kevään tanssinäytökset
 • Kevätkausi päättyy ja kesäkausi alkaa

Kesäkuu

 • Kauden päättäjäiset
 • Kesäkauden valmennukset jatkuvat juhannukseen asti

Heinäkuu

 • Kesäloma

Tanssiseura DanceLine Ry

Viinikankatu 45, 33800 Tampere

Tietosuojaseloste (pdf)

Seuraa meitä somessa