seuran toiminta

DanceLine ry tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta kaikenikäisille ja – tasoisille tanssijoille. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

TÄHTISEURA-TOIMINTALINJA

1. DanceLine Ry:n toimintalinjan yleiskuvaus

DanceLine Ry:n toimintalinja esittelee visiomme, eettiset linjauksemme, tavoitteemme, käytännön toimintaperiaatteemme ja organisaatiomme. Toimintalinja toimii myös oppaana uusille jäsenillemme. Toimintalinjaa tullaan päivittämään aina tarvittaessa. Päivityksestä vastaa Tähtiseuratyöryhmä.

2. Visio

DanceLine ry tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta kaikenikäisille ja – tasoisille tanssijoille. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

3. Eettiset linjaukset ja keskeisimmät arvot

Toimintamme tärkeimpiä tehtäviä on innostaa lapsia ja nuoria tanssimaan, tarjota iloa ja mielihyvää tuottava turvallinen ja monipuolinen harrastus. Kaikille seuran jäsenille, ikään, sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, tarjotaan mahdollisuus osallistua, harjoitella, harrastaa ja kilpailla oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Lapsille ja nuorille pyritään antamaan tasapuolisesti huomiota seuran harjoituksissa ja valmennuksissa. Valmentajat antavat myös paljon positiivista palautetta. Vanhempia ohjataan kannustamaan ja tukemaan lapsia sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa. Pyrimme tukemaan lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja haluamme tuottaa lapsille oppimisen iloa.

Toimintamme ei syrji ketään. Uudet jäsenet pyritään heti ottamaan osaksi isoa perhettä. Haluamme tukea ja ohjata harrastuksen alkua niin, että kynnys aloittaa harjoittelu sekä kilpaileminen on mahdollisimman matala.

Pyrimme säilyttämään avoimet ja säännölliset keskusteluyhteydet vanhempien, tanssijoiden ja valmentajien välillä. Seuran valmentajilta edellytetään toimivaa yhteistyötä.

Edistämme lasten ja vanhempien hyviä käytöstapoja. Koemme tärkeäksi, että lasten vanhemmat, ohjaajat, vanhemmat ja ylemmällä taitotasolla olevat tanssijat ovat esimerkkinä nuoremmille.

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

 

Keskeisimmät arvot

 • Mahdollisuus harrastaa oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti
 • Tasavertaisuus – Kaikki seuran jäsenet ovat yhtä arvokkaita
 • Hyvä käytös ja toisen kunnioittaminen
 • Avoin keskusteluilmapiiri
 • Terveiden elämäntapojen vaaliminen
 • Ammattitaitoinen valmennus

4. Tanssiurheiluseura DanceLine ry:n toiminnan tavoitteet

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteenamme on omalta osaltamme kasvattaa vastuuntuntoisia ja muut ihmiset huomioon ottavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Harjoituksissa ja kaikessa kanssakäymisessä noudatamme hyviä käytöstapoja. Osaamme tervehtiä, katsoa silmiin, pyytää anteeksi ja suhtautua luontevasti vastakkaiseen sukupuoleen sekä erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Tuemme lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja elämme mukana onnistumisen hetkissä. Autamme käsittelemään myös pettymyksiä ja epäonnistumista. Kaikki tekevät virheitä, joten harjoittelemme oppimaan niistä.

Yhdessä sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Pyrimme yhdessä tavoitteita kohden ja opettelemme pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Koska kyseessä on parilaji, opettelemme tekemään yhteistyötä parin sekä parin vanhempien kanssa ja tarvittaessa myös tekemään kompromisseja.

Haluamme saada tanssijat innostumaan, jotta onnistumisen kokemuksia syntyisi. Rohkaisemme kannustamaan muita ja iloitsemaan myös muiden onnistumisista.

4.2 Urheilulliset tavoitteet

Kaikille tanssiurheilun harrastajille annetaan seurassamme mahdollisuus edetä omien tavoitteiden mukaisesti. Rohkaisemme kaikkia asettamaan sekä lyhyen että pitemmän aikavälin tavoitteita. Seuran valmentajat avustavat pyydettäessä sekä urheilullisten että taitotavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteisiin tähdätessämme pyrimme säilyttämään tanssin ilon.

Tarjoamme kaikille mahdollisuutta osallistua kilpailuihin ja kokea kilpailemiseen liittyvän tunnekirjon. Pyrimme antamaan pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Harjoittelu ja valmentautuminen ovat suunnitelmallista ja mahdollisimman monipuolista. Panostamme laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen valmennukseen. Seuran valmentajat tekevät keskenään yhteistyötä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on auttaa tanssijoita saavuttamaan tavoitteensa. Pyrimme hyödyntämään tanssijoiden kokonaisvaltaisessa valmennuksessa myös muita liikunta-, tanssi- ja taidemuotoja. Kannustamme liikkumaan monipuolisesti myös tanssiharjoitusten ulkopuolella sekä huolehtimaan lihaskunnosta ja venyttelystä. Korostamme myös päivittäisen hyötyliikunnan merkitystä peruskunnon ylläpitämisessä.

Tavoitteenamme on auttaa urheilijoita kehittymään monella eri tasolla: fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti. Pyrimme huomioimaan myös yksilölliset tarpeet sekä kasvavien lasten ja nuorten erilaiset kehitysvaiheet.

4.3 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda tanssin ja kaikenlaisen liikunnan harrastamisesta pysyvä, koko iän kestävä elämäntapa. Tanssi on iloinen asia!

Autamme asettamaan liikunnalliset tavoitteet oikealle tasolle niin, että urheilijan tavoitteiden eteen tekemä työ ja tavoitteeseen pääseminen tuottavat iloa ja mielihyvää. Tavoitteiden saavuttaminen edistää henkistä hyvinvointia ja rakentaa tervettä itseluottamusta.

Edistämme jäsenistömme, etenkin nuorten, päihteetöntä elämäntapaa. Annamme tanssijoille ja heidän vanhemmilleen informaatiota oikeasta ja terveellisestä ravinnosta. Korostamme riittävän levon merkitystä.

4.4 Taloudelliset tavoitteet

Seuran toiminta on voittoa tavoittelematonta ja pyrimme järjestämään ammattitaitoisen valmennuksen niin, että kaikilla halukkailla olisi taloudellinen mahdollisuus osallistua siihen. Yritämme hankkia seuralle varoja talkootyöllä. Varainhankintakeinoja ovat mm. erilaiset esiintymiset, arpajaiset ja kahviotoiminta. Tavoitteenamme on saada seuran talous vakaalle pohjalle, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan taata. Tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän täytyy huolehtia taloudesta hyvin ja pyrkiä lisäämään jäsenmäärää.

4.5 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

DanceLine ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa kaikki voivat tuntea olevansa osa suurta perhettä, ja jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä. Jokaista tanssijaa arvostetaan riippumatta taitotasosta ja kilpailumenestyksestä.

Pyrimme säilyttämään avoimet keskusteluyhteydet kaikkien kesken. Tavoitteenamme on avoin ilmapiiri, missä uskalletaan tarvittaessa puhua myös vaikeimmista asioista.

Haluamme myös luoda tapoja, joilla voimme kiittää ja palkita tanssijoita sekä muita aktiivisesti seuran toiminnassa mukana olevia. Vaalimme yhteishenkeä järjestämällä myös muita kuin varsinaiseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan liittyviä tapahtumia.

5. Käytännön toimintaperiaatteet DanceLine Ry:ssä

DanceLine ry:n toiminnan perustana on Suomen laki, yhdistyslaki sekä DanceLine ry:n, SLU:n, Suomen tanssiurheiluliiton sääntöjen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

5.1 Valmennusryhmien muodostuminen

Seuran valmennusryhmät muodostetaan kausittain tilanteen mukaan, mutta pääsääntöisesti tanssijan/parin taitotason mukaan. Tanssiharrastus aloitetaan alkeisryhmässä, josta taitojen ja perustekniikan kehityttyä siirrytään kilpailevien ryhmään, mikäli kilpaileminen on parilla tähtäimessä.

5.2 Harjoitusmäärä

Seura tarjoaa kolme ryhmäharjoitusta viikossa pareilleen niin, että kaksi näistä on valmennus ryhmiä ja yksi ohjattu harjoitus. Kaikissa näissä valmentajana/ohjaajana toimii ammattivalmentajat.

Seura ja valmentajat kannustavat pareja osallistumaan valmennusleireille ja ottamaan myös yksityistunteja omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Seuran parit voivat käyttää salia omaehtoiseen vapaaharjoitteluun viikon jokaisena päivänä, edellyttäen että saleilla ei ole muuta toimintaa. Salien avaimen voi halutessaan lunastaa itselleen panttia vastaan.

5.3 Kilpailuihin osallistuminen

Jokaisella parilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Seura ja valmentajat kannustavat kaikkia osallistumaan kilpailuihin heidän omalla taitotasollaan ja omien tavoitteiden mukaisesti.

Valmentajat tukevat ja tarvittaessa auttavat mm. parineuvotteluiden kautta parin tavoitteiden asettamisessa sekä niihin pääsemisessä, mahdollistaen näin pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Ennen kilpailemisen aloittamista tulee parin osoittaa taitonsa joko seuran sisäisessä parikatselmuksessa tai lasten kohdalla lasten erilliskilpailussa. Näin varmistetaan että pari on kilpailemiseen valmis. Uusia pareja ohjeistetaan kilpailuissa toimimiseen sekä pyritään järjestämään kisatoiminnan tunteva henkilö mukaan ensimmäisiin kilpailuihin.

Seura pyrkii järjestämään kahdet kisat vuodessa. Kaikkia pareja rohkaistaan osallistumaan omiin kisoihin. Omien kisojen toivotaan myös madaltavan aloittelevien parien kilpailuihin osallistumista.

5.4 Osallistumismaksut

Seuran vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun vuodeksi kerrallaan.

Seuran vuosikokous vahvistaa vuosittain kausimaksun. Sen suuruus muodostuu parimäärien, valmennusten määrän, valmentajien laskutushinnan, salivuokran ja seuran tuen muodostamasta yhtälöstä.

5.5 Tiedotus seurassa

Seura on tiedottamisessa aktiivinen ja jäsenistölle pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevista tapahtumista. Tilanteisiin sopivat tiedotuskanavat valitaan tiedotettavan asian, kohderyhmän ja tilanteen mukaan.

Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti jota kautta jäsenistölle postitetaan jäsenkirjeet ja tiedotteet. Seuran käyttämiltä saleilta löytyy myös seuran ilmoitustaulu. Tarpeen vaatiessa järjestetään tiedotustilaisuuksia seuran jäsenille. Lisäksi seuran jäsenillä on sisäinen Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan asioista ja jäsenistö voi keskustella esimerkiksi kinppakyydeistä ja tanssitarvikkeiden kierrätyksestä.

Seuralla on myös omat kotisivut, josta löytyy informaatiota omalle jäsenistölle sekä ulkopuolisille käyttäjille.

Seuran jäsenet voivat osallistua vuosikokouksiin ja kokouspöytäkirjat ovat tarvittaessa luettavissa.

5.6 Linjaus päihteiden käyttöön

Seuramme toiminta on päihteetöntä. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

5.7 Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Jotta seura pystyisi järjestämään erilaisia tapahtumia, vaatii se jäseniltä talkoohenkeä. Talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kaikkia seuran jäseniä ja heidän vanhempiaan kannustetaan osallistumaan talkootoimintaan. Talkoolaisille ei makseta palkkaa. Yhteisellä työllä on suuri merkitys seuran yhteisöllisyyden muodostumiselle ja se edesauttaa uusien jäsenien tutustumista seuran jäseniin ja käytäntöihin.

5.8 Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Seura pyrkii antamaan kiitosta ja kannustusta seuran eri tehtävissä toimiville ihmisille.

5.9 Esiintymiset

Yrityksillä ja erilaisilla yhteisöillä on mahdollisuus tilata seuran pareja tai tanssiryhmiä esiintymään omiin tilaisuuksiinsa. Seura ja valmentajat kannustavat pareja esiintymään, mutta esiintyminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tavoitteena on tehdä tanssiurheilua tunnetuksi ja samalla saada pareille esiintymiskokemusta. Joka vuosi järjestetään yhdessä tanssikoulu DanceActionsin kanssa yhteiset joulu- ja kevätnäytökset, joissa kaikki halukkaat saavat esiintyä.

5.10 Suhde yhteistyökumppaneihin

Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet eri yhteistyötahoihin. Tällä hetkellä tärkeimmät yhteistyötahot ovat Suomen tanssiurheiluliitto ry (STUL) valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä sekä tanssikoulu Dance Actions. Dance Actionsin kanssa luotu yhteistyö mahdollistaa seuralle toimivat harjoitusolosuhteet sekä laadukkaan valmennuksen jo alkeistasolta lähtien. Seura on saanut myös mahdollisuuden varainhankintaan yhteistyön kautta mm. pitämällä kahviota tanssikoulun tilaisuuksissa

6. DanceLine Ry:n organisaatio ja vastuuhenkilöiden toimenkuvat

Tamperelainen tanssiseura DanceLine perustettiin tammikuussa 2006, jotta tanssikoulu Dance Actionsissa kilpatanssin alkeita käyneet lapset pääsisivät kilpailemaan. Seuran tavoitteena on parantaa kilpatanssin harrastusmahdollisuutta Pirkanmaalla. Seuran johtoajatuksena on taata lapsille, nuorille ja aikuisille alusta asti laadukasta, pätevää ja pedagogisesti suunniteltua opetusta, jonka suunnittelevat ja toteuttavat alansa ehdottomat ammattilaiset. Kaikki DanceLinessa opettavat ovat käyneet 4-vuotisen kilpatanssinopettajakoulutuksen Oulun Konservatoriossa ja ovat siten ammatti­opettajia.

Vuosittain valittavan seuran hallituksen kokoonpano käy ilmi ao. taulukosta. Valmentajan ja valmennusvastaavan lisäksi seuran hallitukseen kuuluu sihteeri ja rahastonhoitaja. Seuralla on oma nuorisovastaava, joka edistää lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Hän on viikottain tavoitettavissa tanssisaleilla ja järjestää mahdollisuuksien mukaan virkistystoimintaa.

Hallituksen toimihenkilöiden lisäksi seuran jäsenistä ja seurassa tanssivien lasten vanhemmista on koottu ryhmiä, jotka auttavat seuran asioiden hoidossa Vanhempainjaosto ja ravintolavastaava edistävät varainkeruuta, jäsenrekisterin ylläpitäjä ja www sivujen päivittäjä mahdollistavat ajantasaisen tiedottamisen, kilpailusihteeri kokoaa ilmoittautumiset ja välittää ne järjestäjille eteenpäin ja Nuori Suomi työryhmä kehittää seuran toimintaa.

 

Johtokunta

Markku Luttinen puheenjohtaja, päävalmentaja
Minna Tanttu päävalmentaja, valmennusvastaava, varapuheenjohtaja, tähtiseura-työryhmä, somevastaava
Anne Keinänen sihteeri
Panu Pirhonen rahastonhoitaja, tanssijoiden edustaja
Katri Koskinen
Sanna Suonio

 

Muut toimihenkilöt

 

Mira Aho valmentaja, nuorisovastaava
Anne Keinänen tähtiseura-työryhmä
Sari Kiho kilpailuvastaava
Katri Kosonen tähtiseura-työryhmä
Katri Koskinen kahvila- ja näytösvastaava, mainosvastaava, nettivastaava
Mikael Uusi-Mäkelä nettivastaava
Sanna Suonio kahvila- ja näytösvastaava
Iiris Pirhonen edustusasuvastaava

 

Toimenkuvat

Johtokunta

Seuran johtokunta koostuu sääntöjen mukaan viidestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain seuran vuosikokouksessa. Johtokunnan tärkein tehtävä on päättää seuran asioista. Johtokunnan tehtävänä on valmistella vuosittain toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja budjetti vuosikokoukselle.

Puheenjohtaja

Kutsuu koolle johtokunnan kokoukset ja johtaa kokouksia. Visioi seuran tulevaisuutta yhdessä johtokunnan kanssa. Seuraa ja tasapainottaa seuran budjettia yhdessä taloudenhoitajan kanssa. Toimii seuran kontaktina muiden seurojen ja yhteistyökumppanien välillä. Tekee kilpailujen järjestämisoikeuden anomukset Tanssiurheiluliitolle.

Rahastonhoitaja

Laskuttaa kausi- ja jäsenmaksut sekä seuraa maksuliikennettä. Seuraa ja tasapainottaa budjettia yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta ja kirjanpitomateriaalien ja kuittien säilyttämisestä. Hyväksyy yhdistyksen laskut. Tekee avustusanomukset kaupungille. Laatii veroilmoitukset.

Sihteeri

Kirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat. Tulostaa pöytäkirjat ja huolehtii niihin allekirjoitukset. Lähettää vuosikokouksen kokouskutsun jäsenille. Pitää yllä jäsenrekisteriä ja lisää uudet jäsenet rekisteriin (Dancecore). Pitää yllä postituslistaa. Tiedottaa jäsenistöä tarpeen mukaan.

Päävalmentaja(t)

Vastaavat seuran valmennuksesta ja valmennuksen koordinoinnista. Suunnittelevat yhdessä valmennusvastaavan kanssa valmennuksen syys- ja kevätkauden aikataulut ja ryhmäjaon. Etsii sopivat päävalmentajien kanssa yhteistyötä tekevät muut kotivalmentajat sekä vierailevat valmentajat. Pitää yhteyttä muihin valmentajiin ja tarvittaessa ohjeistaa heidät.

Valmennusvastaava

Suunnittelee yhdessä päävalmentajan kanssa kauden ryhmätuntiaikataulun ja hyväksyttää sen johtokunnalla. Sopii vierailevat valmentajat ja tekee näiden valmennuspäivien aikataulut. Kerää mahdolliset vierailijoiden valmennusmaksut ja tilittää ne seuralle.

Nuorisovastaava

Toimii nuorten edustajana seuran toiminnassa. Järjestää erilaista ryhmäyttävää toimintaa lapsille ja nuorille myös harjoitusten ulkopuolella. Esimerkiksi muuta liikkumista tai erilaisia retkiä.

Tähtiseura-työryhmä

Luo tarvittavat dokumentit ja käytännöt Tähtiseura-auditointia varten. Seuraa ja tarkkailee seuraohjeiden noudattamista käytännössä. Tiedottaa seuran toiminnassa mukana olevia Tähtiseura-asioista.

Kilpailuvastaava

Vastaa ensikädessä seuralle myönnettyjen kilpailujen järjestämisestä. Organisoi ja sopii talkoolaiset, tekee talkootyövuorolistat ja varaa kilpailupaikan.

Kahvila- ja näytösvastaavat

Vastaa kahvion järjestämisestä tanssinäytöksissä sekä seuran järjestämissä kilpailuissa. Organisoi ja sopii talkoolaiset, tekee talkootyövuorolistat ja hankkii tarvikkeet. Organisoi myös mahdollista muuta talkootoimintaa, esim. arpajaisia. Järjestää seuran mahdollisten SM- ja IKM -mitalistien mitalikahvit.

Tapahtuma/esiintymisvastaava

Vastaa mahdollisiin seuralle tuleviin esiintymispyyntöihin ja kyselyihin. Ottaa selvää mahdollisista tapahtumista, missä seura voisi olla esillä ja sitä kautta saada uusia harrastajia. Koordinoi tapahtumien esittelijät ja esiintyjät.

Mainosvastaava

Suunnittelee mainokset seuran alkeiskursseista ja tapahtumista (esim. tanssikilpailut) ilmoitustauluille, nettiin ja somekanaviin.

Nettivastaava

Vastaa seuran verkkosivujen luomisesta ja niiden päivityksistä.

Some-vastaavat(t)

Pitää huolen seuran näkyvyydestä ja sivujen päivityksestä seuran Instagram- sekä Facebook-tileillä. Tekee tapahtumapäivityksiä seuran tanssijoiden kilpailumenestyksestä ym. tapahtumista ja uutisista.

Palkitsemisvastaava

Organisoi vuoden seuratoimijan ja vuoden seurakaveri äänestyksen sekä palkitsemisen. Miettii muita uusia palkitsemistapoja.

Edustusasuvastaava

Organisoi vuosittain seura-asujen sovituksen ja yhteistilauksen. Yhteistilausten ulkopuolella neuvoo ja auttaa yksittäistilausten tekemisessä.

7. Pelisäännöt

Vuosittain tanssijat sopivat yhteiset pelisäännöt omassa taso ryhmässään. Vanhemmat ja vastuuhenkilöt kokoontuivat myös erikseen miettimään omat pelisääntönsä.

7.1 Ryhmien pelisäännöt

E-ryhmä:

 1. Olen ajoissa paikalla kengät & tanssivaatteet valmiina.
 2. Käyn wc:ssä ennen tanssituntia ja otan vesipullon mukaan. Vesipulloa en heittele salissa, vaan laitan sen lattian reunalle.
 3. Annan tanssirauhan kaikille ja kunnioitan tanssikavereitani.
 4. Kuuntelen ohjeita, en lannistu vaan yritän uudelleen.
 5. En ole myrtsi, vaan ilopilleri
 6. Olen kaikkien kaveri ja lupaan noudattaa sääntöjä.

D-B ryhmä:

 1. Tulemme tunnille ajoissa asianmukaisessa varustuksessa
 2. Jätämme tanssiin kuulumattomat tavarat pukuhuoneeseen
 3. Muistamme hyvät käytöstavat
 4. Kuuntelemme tarkasti ja keskitymme ohjeisiin.
 5. Annamme toisillemme tanssirauhan
 1. Annamme positiivista palautetta ja kannustamme toisiamme
7.2 Lasten vanhempien ja ryhmän vastuuhenkilöiden pelisäännöt
 1. Kannustamme kaikkia tasapuolisesti sekä harjoituksissa ja kilpailutilanteissa – emme arvostele ketään negatiivisesti.
 2. Kasvatamme lapsia yhteisvastuullisesti – tiedostamme olevamme esimerkkejä lapsille. Tuemme myös lasten muita harrastuksia.
 3. Huolehdimme, että lapset ovat ajallaan ja asianmukaisesti varustettuina sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
 4. Emme käytä päihteitä tanssiurheilun parissa emmekä tupakoi lähellä reittejä ja paikkoja, joissa lapset liikkuvat.
 5. Huolehdimme harjoituspaikkojen ilmanlaadusta: emme käytä voimakkaita hajusteita emmekä tuo lemmikkieläimiä salille.
 6. Pyrimme suosimaan kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia tanssiurheilun parissa.

Seuran vuosikello

Elokuu Valmennuksen syyskausi alkaa

Alkeiskurssit alkavat

Kilpailukausi alkaa

Kausimaksut ja ryhmäjako vahvistetaan syyskaudelle

Parikohtaiset kausisuunnittelupalaverit

Syyskuu Pelisääntöjen sopiminen ryhmien kanssa

Seura-asujen yhteystilaus

Lokakuu Syysloma viikolla 42

10-tanssin SM-kilpailut

Marraskuu Yhdistyksen vuosikokous syys-marraskuussa
Joulu Joulun tanssinäytökset

Koko seuraväen pikkujoulut ja pikkujoulupractice omalla salilla

Joululoma noin 20.12 – 6.1.
Tammikuu Kilpailulisenssin uusiminen

Kausimaksut ja ryhmäjako vahvistetaan kevätkaudelle

Helmikuu Lattari SM-kilpailut
Maaliskuu Talviloma viikolla 9
Huhtikuu Vakio SM-kilpailut
Toukokuu Ikäkausimestaruuskilpailut

Seniori 2-4 SM-kilpailut

Nuoriso alle 21v SM-kilpailut

Kotimaan kilpailukausi päättyy

Kevään tanssinäytökset

Kevätkausi päättyy ja kesäkausi alkaa

Kesäkuu Kauden päättäjäiset

Kesäkauden valmennukset jatkuvat juhannukseen asti

Heinäkuu Kesäloma

Tanssiseura DanceLine Ry

Viinikankatu 45, 33800 Tampere

Tietosuojaseloste (pdf)

Seuraa meitä somessa