Tämä on meidän seura

DanceLine ry tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta kaikenikäisille ja – tasoisille tanssijoille. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

TÄHTISEURA-TOIMINTALINJA

1. DanceLine Ry:n toimintalinjan yleiskuvaus

DanceLine Ry:n toimintalinja esittelee visiomme, eettiset linjauksemme, tavoitteemme, käytännön toimintaperiaatteemme ja organisaatiomme. Toimintalinja toimii käsikirjana, johon kaikki seuran jäsenet pääsevät tutustumaan tanssisaleillamme. Käsikirja toimii myös oppaana uusille jäsenillemme. Toimintalinjaa tullaan päivittämään aina tarvittaessa. Päivityksestä vastaa Nuori Suomi työryhmä.

2. Visio

DanceLine ry tarjoaa laadukasta ja pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta kaikenikäisille ja – tasoisille tanssijoille. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

3. Eettiset linjaukset

Toimintamme tärkeimpiä tehtäviä on innostaa lapsia ja nuoria tanssimaan, tarjota iloa ja mielihyvää tuottava turvallinen ja monipuolinen harrastus. Kaikille seuran jäsenille, ikään, sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, tarjotaan mahdollisuus osallistua, harjoitella, harrastaa ja kilpailla oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Lapsille ja nuorille pyritään antamaan tasapuolisesti huomiota seuran harjoituksissa ja valmennuksissa. Valmentajat antavat myös paljon positiivista palautetta. Vanhempia ohjataan kannustamaan ja tukemaan lapsia sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa. Pyrimme tukemaan lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja haluamme tuottaa lapsille oppimisen iloa.

Toimintamme ei syrji ketään. Uudet jäsenet pyritään heti ottamaan osaksi isoa perhettä. Haluamme tukea ja ohjata harrastuksen alkua niin, että kynnys aloittaa harjoittelu sekä kilpaileminen on mahdollisimman matala.

Pyrimme säilyttämään avoimet ja säännölliset keskusteluyhteydet vanhempien, tanssijoiden ja valmentajien välillä. Seuran valmentajilta edellytetään toimivaa yhteistyötä.

Edistämme lasten ja vanhempien hyviä käytöstapoja. Koemme tärkeäksi, että lasten vanhemmat, ohjaajat, vanhemmat ja ylemmällä taitotasolla olevat tanssijat ovat esimerkkinä nuoremmille.

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

4. Tanssiurheiluseura DanceLine ry:n toiminnan tavoitteet

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteenamme on omalta osaltamme kasvattaa vastuuntuntoisia ja muut ihmiset huomioon ottavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Harjoituksissa ja kaikessa kanssakäymisessä noudatamme hyviä käytöstapoja. Osaamme tervehtiä, katsoa silmiin, pyytää anteeksi ja suhtautua luontevasti vastakkaiseen sukupuoleen sekä erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Tuemme lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja elämme mukana onnistumisen hetkissä. Autamme käsittelemään myös pettymyksiä ja epäonnistumista. Kaikki tekevät virheitä, joten harjoittelemme oppimaan niistä.

Yhdessä sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Pyrimme yhdessä tavoitteita kohden ja opettelemme pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Koska kyseessä on parilaji, opettelemme tekemään yhteistyötä parin sekä parin vanhempien kanssa ja tarvittaessa myös tekemään kompromisseja.

Haluamme saada tanssijat innostumaan, jotta onnistumisen kokemuksia syntyisi. Rohkaisemme kannustamaan muita ja iloitsemaan myös muiden onnistumisista.

4.2 Urheilulliset tavoitteet

Kaikille tanssiurheilun harrastajille annetaan seurassamme mahdollisuus edetä omien tavoitteiden mukaisesti. Rohkaisemme kaikkia asettamaan sekä lyhyen että pitemmän aikavälin tavoitteita. Seuran valmentajat avustavat pyydettäessä sekä urheilullisten että taitotavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteisiin tähdätessämme pyrimme säilyttämään tanssin ilon.

Tarjoamme kaikille mahdollisuutta osallistua kilpailuihin ja kokea kilpailemiseen liittyvän tunnekirjon. Pyrimme antamaan pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Harjoittelu ja valmentautuminen ovat suunnitelmallista ja mahdollisimman monipuolista. Panostamme laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen valmennukseen. Seuran valmentajat tekevät keskenään yhteistyötä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on auttaa tanssijoita saavuttamaan tavoitteensa. Pyrimme hyödyntämään tanssijoiden kokonaisvaltaisessa valmennuksessa myös muita liikunta-, tanssi- ja taidemuotoja. Kannustamme liikkumaan monipuolisesti myös tanssiharjoitusten ulkopuolella sekä huolehtimaan lihaskunnosta ja venyttelystä. Korostamme myös päivittäisen hyötyliikunnan merkitystä peruskunnon ylläpitämisessä.

Tavoitteenamme on auttaa urheilijoita kehittymään monella eri tasolla: fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti. Pyrimme huomioimaan myös yksilölliset tarpeet sekä kasvavien lasten ja nuorten erilaiset kehitysvaiheet.

4.3 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda tanssin ja kaikenlaisen liikunnan harrastamisesta pysyvä, koko iän kestävä elämäntapa. Tanssi on iloinen asia!

Autamme asettamaan liikunnalliset tavoitteet oikealle tasolle niin, että urheilijan tavoitteiden eteen tekemä työ ja tavoitteeseen pääseminen tuottavat iloa ja mielihyvää. Tavoitteiden saavuttaminen edistää henkistä hyvinvointia ja rakentaa tervettä itseluottamusta.

Edistämme jäsenistömme, etenkin nuorten, päihteetöntä elämäntapaa. Annamme tanssijoille ja heidän vanhemmilleen informaatiota oikeasta ja terveellisestä ravinnosta. Korostamme riittävän levon merkitystä.

4.4 Taloudelliset tavoitteet

Seuran toiminta on voittoa tavoittelematonta ja pyrimme järjestämään ammattitaitoisen valmennuksen niin, että kaikilla halukkailla olisi taloudellinen mahdollisuus osallistua siihen. Yritämme hankkia seuralle varoja talkootyöllä. Varainhankintakeinoja ovat mm. erilaiset esiintymiset, arpajaiset ja kahviotoiminta. Tavoitteenamme on saada seuran talous vakaalle pohjalle, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan taata. Tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän täytyy huolehtia taloudesta hyvin ja pyrkiä lisäämään jäsenmäärää.

4.5 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

DanceLine ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa kaikki voivat tuntea olevansa osa suurta perhettä, ja jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä. Jokaista tanssijaa arvostetaan riippumatta taitotasosta ja kilpailumenestyksestä.

Pyrimme säilyttämään avoimet keskusteluyhteydet kaikkien kesken. Tavoitteenamme on avoin ilmapiiri, missä uskalletaan tarvittaessa puhua myös vaikeimmista asioista.

Haluamme myös luoda tapoja, joilla voimme kiittää ja palkita tanssijoita sekä muita aktiivisesti seuran toiminnassa mukana olevia. Vaalimme yhteishenkeä järjestämällä myös muita kuin varsinaiseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan liittyviä tapahtumia.

5. Käytännön toimintaperiaatteet DanceLine Ry:ssä

DanceLine ry:n toiminnan perustana on Suomen laki, yhdistyslaki sekä DanceLine ry:n, SLU:n, Suomen tanssiurheiluliiton sääntöjen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

5.1 Valmennusryhmien muodostuminen

Seuran valmennusryhmät muodostetaan kausittain tilanteen mukaan, mutta pääsääntöisesti tanssijan/parin taitotason mukaan. Tanssiharrastus aloitetaan alkeisryhmässä, josta taitojen ja perustekniikan kehityttyä siirrytään kilpailevien ryhmään, mikäli kilpaileminen on parilla tähtäimessä.

5.2 Harjoitusmäärä

Seura tarjoaa kolme ryhmäharjoitusta viikossa pareilleen niin, että kaksi näistä on valmennus ryhmiä ja yksi ohjattu harjoitus. Kaikissa näissä valmentajana/ohjaajana toimii ammattivalmentajat.

Seura ja valmentajat kannustavat pareja osallistumaan valmennusleireille ja ottamaan myös yksityistunteja omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Seuran parit voivat käyttää salia omaehtoiseen vapaaharjoitteluun viikon jokaisena päivänä, edellyttäen että saleilla ei ole muuta toimintaa. Salien avaimen voi halutessaan lunastaa itselleen panttia vastaan.

5.3 Kilpailuihin osallistuminen

Jokaisella parilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Seura ja valmentajat kannustavat kaikkia osallistumaan kilpailuihin heidän omalla taitotasollaan ja omien tavoitteiden mukaisesti.

Valmentajat tukevat ja tarvittaessa auttavat mm. parineuvotteluiden kautta parin tavoitteiden asettamisessa sekä niihin pääsemisessä, mahdollistaen näin pareille mahdollisuuden saavuttaa kilpailulliset tavoitteensa, oli tavoite sitten alue-, kansallisella tai SM-tasolla.

Ennen kilpailemisen aloittamista tulee parin osoittaa taitonsa joko seuran sisäisessä parikatselmuksessa tai lasten kohdalla lasten erilliskilpailussa. Näin varmistetaan että pari on kilpailemiseen valmis. Uusia pareja ohjeistetaan kilpailuissa toimimiseen sekä pyritään järjestämään kisatoiminnan tunteva henkilö mukaan ensimmäisiin kilpailuihin.

Seura pyrkii järjestämään kahdet kisat vuodessa. Kaikkia pareja rohkaistaan osallistumaan omiin kisoihin. Omien kisojen toivotaan myös madaltavan aloittelevien parien kilpailuihin osallistumista.

5.4 Osallistumismaksut

Seuran vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun vuodeksi kerrallaan.

Seuran vuosikokous vahvistaa vuosittain kausimaksun. Sen suuruus muodostuu parimäärien, valmennusten määrän, valmentajien laskutushinnan, salivuokran ja seuran tuen muodostamasta yhtälöstä.         

5.5 Tiedotus seurassa

Seura on tiedottamisessa aktiivinen ja jäsenistölle pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevista tapahtumista. Tilanteisiin sopivat tiedotuskanavat valitaan tiedotettavan asian, kohderyhmän ja tilanteen mukaan.

Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on sähköposti jota kautta jäsenistölle postitetaan jäsenkirjeet ja tiedotteet. Seuran käyttämiltä saleilta löytyy myös seuran ilmoitustaulu. Tarpeen vaatiessa järjestetään tiedotustilaisuuksia seuran jäsenille. Lisäksi seuran jäsenillä on sisäinen Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan asioista ja jäsenistö voi keskustella esimerkiksi kinppakyydeistä ja tanssitarvikkeiden kierrätyksestä.

Seuralla on myös omat kotisivut, josta löytyy informaatiota omalle jäsenistölle sekä ulkopuolisille käyttäjille.

Seuran jäsenet voivat osallistua vuosikokouksiin ja kokouspöytäkirjat ovat tarvittaessa luettavissa.

5.6 Linjaus päihteiden käyttöön

Seuramme toiminta on päihteetöntä. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

5.7 Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Jotta seura pystyisi järjestämään erilaisia tapahtumia, vaatii se jäseniltä talkoohenkeä. Talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kaikkia seuran jäseniä ja heidän vanhempiaan kannustetaan osallistumaan talkootoimintaan. Talkoolaisille ei makseta palkkaa. Yhteisellä työllä on suuri merkitys seuran yhteisöllisyyden muodostumiselle ja se edesauttaa uusien jäsenien tutustumista seuran jäseniin ja käytäntöihin.

5.8 Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Seura pyrkii antamaan kiitosta ja kannustusta seuran eri tehtävissä toimiville ihmisille.

5.9 Esiintymiset

Yrityksillä ja erilaisilla yhteisöillä on mahdollisuus tilata seuran pareja tai tanssiryhmiä esiintymään omiin tilaisuuksiinsa. Seura ja valmentajat kannustavat pareja esiintymään, mutta esiintyminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tavoitteena on tehdä tanssiurheilua tunnetuksi ja samalla saada pareille esiintymiskokemusta. Joka vuosi järjestetään yhdessä tanssikoulu DanceActionsin kanssa yhteiset joulu- ja kevätnäytökset, joissa kaikki halukkaat saavat esiintyä.

5.10 Suhde yhteistyökumppaneihin

Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet eri yhteistyötahoihin. Tällä hetkellä tärkeimmät yhteistyötahot ovat Suomen tanssiurheiluliitto ry (STUL) valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä sekä tanssikoulu Dance Actions. Dance Actionsin kanssa luotu yhteistyö mahdollistaa seuralle toimivat harjoitusolosuhteet sekä laadukkaan valmennuksen jo alkeistasolta lähtien. Seura on saanut myös mahdollisuuden varainhankintaan yhteistyön kautta mm. pitämällä kahviota tanssikoulun tilaisuuksissa

6. DanceLine Ry:n organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Tamperelainen tanssiseura DanceLine perustettiin tammikuussa 2006, jotta tanssikoulu Dance Actionsissa kilpatanssin alkeita käyneet lapset pääsisivät kilpailemaan. Seuran tavoitteena on parantaa kilpatanssin harrastusmahdollisuutta Pirkanmaalla. Seuran johtoajatuksena on taata lapsille, nuorille ja aikuisille alusta asti laadukasta, pätevää ja pedagogisesti suunniteltua opetusta, jonka suunnittelevat ja toteuttavat alansa ehdottomat ammattilaiset. Kaikki DanceLinessa opettavat ovat käyneet 4-vuotisen kilpatanssinopettajakoulutuksen Oulun Konservatoriossa ja ovat siten ammatti­opettajia.

Vuosittain valittavan seuran hallituksen kokoonpano käy ilmi ao. taulukosta. Valmentajan ja valmennusvastaavan lisäksi seuran hallitukseen kuuluu sihteeri ja rahastonhoitaja. Seuralla on oma nuorisovastaava, joka edistää lasten ja nuorten yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Hän on viikottain tavoitettavissa tanssisaleilla ja järjestää mahdollisuuksien mukaan virkistystoimintaa.

Hallituksen toimihenkilöiden lisäksi seuran jäsenistä ja seurassa tanssivien lasten vanhemmista on koottu ryhmiä, jotka auttavat seuran asioiden hoidossa Vanhempainjaosto ja ravintolavastaava edistävät varainkeruuta, jäsenrekisterin ylläpitäjä ja www sivujen päivittäjä mahdollistavat ajantasaisen tiedottamisen, kilpailusihteeri kokoaa ilmoittautumiset ja välittää ne järjestäjille eteenpäin ja Nuori Suomi työryhmä kehittää seuran toimintaa.

 

Hallitus

Markku Luttinen – valmentaja, hallituksen puheenjohtaja

Minna Tanttu – valmentaja. valmennusvastaava, varapuheenjohtaja, tähtiseura-vastaava, hallituksen jäsen

Tuija Hartus – sihteeri, jäsenrekisteri

Juha Nuutinen – rahastonhoitaja, hallituksen jäsen

Petri Knuutila – tanssijoiden edustaja, hallituksen jäsen

 

Muut toimihenkilöt

Mira Aho – valmentaja, nuoriso-vastaava

Anne Muinonen – Tähtiseura-työryhmän jäsen

Sari Kiho – Vanhempainjaosto, kilpailuvastaava

Katri Kosonen – www-sivujen päivitys, Tähtiseura-työryhmän jäsen

Katri Koskinen – kilpailusihteeri

Mikael Uusi-Mäkelä – www-sivujen päivitys


kahvila ja näytösvastaavat Katri Koskinen ja Sanna Suonio

7. Pelisäännöt

Vuosittain tanssijat sopivat yhteiset pelisäännöt omassa taso ryhmässään. Vanhemmat ja vastuuhenkilöt kokoontuivat myös erikseen miettimään omat pelisääntönsä.

7.1 Ryhmien pelisäännöt kausi 2015 – 2016

E-ryhmä:

 1. Olen ajoissa paikalla kengät & tanssivaatteet valmiina.
 2. Käyn wc:ssä ennen tanssituntia ja otan vesipullon mukaan. Vesipulloa en heittele salissa, vaan laitan sen lattian reunalle.
 3. Annan tanssirauhan kaikille ja kunnioitan tanssikavereitani.
 4. Kuuntelen ohjeita, en lannistu vaan yritän uudelleen.
 5. En ole myrtsi, vaan ilopilleri
 6. Olen kaikkien kaveri ja lupaan noudattaa sääntöjä.

D-B ryhmä:

 1. Tulemme tunnille ajoissa asianmukaisessa varustuksessa
 2. Jätämme tanssiin kuulumattomat tavarat pukuhuoneeseen
 3. Muistamme hyvät käytöstavat
 4. Kuuntelemme tarkasti ja keskitymme ohjeisiin.
 5. Annamme toisillemme tanssirauhan
 1. Annamme positiivista palautetta ja kannustamme toisiamme
7.2 Lasten vanhempien ja ryhmän vastuuhenkilöiden pelisäännöt
 1. Kannustamme kaikkia tasapuolisesti sekä harjoituksissa ja kilpailutilanteissa – emme arvostele ketään negatiivisesti.
 2. Kasvatamme lapsia yhteisvastuullisesti – tiedostamme olevamme esimerkkejä lapsille. Tuemme myös lasten muita harrastuksia.
 3. Huolehdimme, että lapset ovat ajallaan ja asianmukaisesti varustettuina sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
 4. Emme käytä päihteitä tanssiurheilun parissa emmekä tupakoi lähellä reittejä ja paikkoja, joissa lapset liikkuvat.
 5. Huolehdimme harjoituspaikkojen ilmanlaadusta: emme käytä voimakkaita hajusteita emmekä tuo lemmikkieläimiä salille.
 6. Pyrimme suosimaan kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia tanssiurheilun parissa.